FSC® FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

(LESNÁ DOZORNÁ RADA)

FSC je medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1993 na podporu enviromentálne správneho, sociálne prospešného a ekonomicky výnosného hospodárenia vo svetovom lesníctve. Vznikla z podnetu environmentálnych skupín ako sú: Svetový fond pre prírodu, Priatelia zeme a ostatné ...

Dôvodom jej vzniku bolo pokračujúce drancovanie prevažne tropických lesov a neschopnosť vlád prijať pravidlá na ich záchranu.

Význam, ciele a charakteristika certifikácie lesov:

 • Certifikácia ako podporný trhový nástroj na zlepšenie obhospodarovania lesa
 • Prírode blízke obhospodarovanie lesa
 • Ekonomicky zdravý lesnícky sektor je dobrý pre samotný les
 • Certifikácia je trhovým nástrojom, ktorým sa odmeňuje kvalitné obhospodarovanie lesa
 • Nezávislé certifikovanie treťou stranou podporuje dobrovoľnosť procesu
 • Je užitočným nástrojom, kde trh oceňuje dobrý environmentálny výkon
 • Pomôže získať prístup na dobré trhy, kde je dopyt po certifikovanom dreve
 • Demonštruje záväzok ku kvalite, sociálnym a environmentálnym hodnotám

Predpoklad, že certifikácia lesa zmierni nepriaznivé tendencie vzťahov LH a drevospracujúceho priemyslu, pretože ich spoločnou snahou by malo byť presadiť sa v konkurencii. Budúcnosť patrí firmám orientujúcim sa na zákazníkove hodnoty a budujúcim lojalitu zákazníka k firme a firmy k zákazníkovi.

Mestské lesy Košice a.s. sa usilujú o trvalo udržateľný spôsob obhospodarovania lesov s dôrazom na rozvoj verejnoprospešných funkcií lesov a na produkciu kvalitnej drevnej hmoty.

10 PRINCÍPOV FSC

 1. Dodržiavanie národnej, medzinárodnej legislatívy a princípov FSC
 2. Vlastnícke a užívateľské práva a povinnosti
 3. Práva pôvodných obyvateľov
 4. Vzťahy k miestnemu obyvateľstvu a práva pracovníkov
 5. Úžitky z lesa
 6. Vplyv na životné prostredie
 7. Hospodársky plán
 8. Monitoring a hodnotenie
 9. Starostlivosť o lesy s vysokou ochranárskou hodnotou
 10. Plantáže


Cieľom certifikácie Mestských lesov Košice a.s. je demonštrovať, že naše lesy sú obhospodarované v súlade s medzinárodne uznanými zásadami a princípmi Forest Stewardship Council (FSC). Viac o certifikácii

Uvítali sme iniciatívu Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov (GRZVNL) so sídlom v Rožňave, ul. Šafárikova č. 71, ktoré pripravovalo skupinovú schému certifikácie lesa (SSCL), pre svojich členov. Aktívne sme sa zapojili do pracovnej skupiny a podieľame sa na zosúladení princípov FSC s našou legislatívou s cieľom uspieť v roku 2004 v externom záverečnom audite a získať certifikát FSC.

Od 28.10. 2004 do 31.12.2008 boli Mestské lesy Košice a.s. držiteľmi certifikátu SW-FM/COC – 1346/A

Od 13.1. 2009 do 13.1.2014 boli Mestské lesy Košice a.s. držiteľmi certifikátu SGS-FM/COC – 005692/A

Od 14.1.2014 sú Mestské lesy Košice a.s. držiteľmi certifikátu SGS-FM/COC - 010104

Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice

VYHLÁSENIE

Mestské lesy Košice a.s. vyhlasujú, že sa zaväzujú dodržiavať princípy a kritériá stanovené certifikačnou schémou FSC na lesnom majetku mesta Košice

Ing. Tibor Róth

predseda predstavenstva

V súlade s princípom verejnej dostupnosti a informovanosti o lesnom majetku mesta Košice a jeho hospodárskom využívaní poskytujeme nasledovné údaje:

Výpis zo súhrnného lesného hospodárskeho plánu

ha

m3

Výmera lesných porastov

18 920,64 x

Zásoba celkom

x 5 194 000

Ťažba celkom

x 910 826

- obnovná

1 734,94 747 336

- výchovná do 50 r.

2 143,22 40 742

- výchovná nad 50 r.

4 032,73 122 750

Prerezávky

3 373,34 x

Obnova lesa

1 723,59 x

- z toho očakávané zmladenie

1 456,77 x

Členenie majetku podľa kategórii lesov ( %)

Najvýznamnejšie mimoprodukčné funkcie lesa

Lesy osobitného určenia

 • lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov I. a II. stupňa
 • prímestské lesy z významnou zdravotno-rekreačnou funkciou
 • lesy v chránených územiach
 • časti lesov pod vplyvom imisii


Ochranné lesy

 • ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochranou pôdy

Výsledky monitoringu

Výsledky monitoringu za rok 2007 si môžete pozrieť TU a TU
Výsledky monitoringu za rok 2008 si môžete pozrieť TU a TU
Výsledky monitoringu za rok 2009 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2010 si môžete pozrieť TU a TU
Výsledky monitoringu za rok 2011 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2012 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2013 si môžete pozrieť TU