Projekt ŠOP - zvýšenie biodiverzity v lesných ekosystémoch

Košickí lesníci prispievajú k zvýšeniu biodiverzity v lesných porastoch – projekt zmluvnej starostlivosti so ŠOP SR na roky 2021-2023

Medzinárodný deň lesov 2021 (21.3.) predznamenal začiatok dekády obnovy lesných ekosystémov. Nadväzne, Mestské lesy Košice a.s. ako obhospodarovateľ lesa s dlhodobými skúsenosťami v oblasti prírode blízkeho hospodárenia v lesných porastoch, vykonávajú počas dvoch rokov, od 1.7.2021 do 30.6.2023, aktivity cielené na zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných porastoch v rámci siete veľkoplošných chránených území NATURA 2000- chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy a územie európskeho významu (ÚEV) Stredné Pohornádie.

   

Ide o aktivity v rámci projektu financovaného poskytovateľom štátnej pomoci - Štátnou ochranou prírody SR na základe uzatvorenej zmluvy o starostlivosti. Zmluva prístupná na: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5312425/

Predmetom projektu v celkovej hodnote 319 tis. Eur je realizácia nasledovných výkonov nadštandardnej povahy, vyžadujúcich zvýšené náklady, prípadne kompenzáciu ušlých výnosov na vybranej výmere 916 ha lesných porastov s cieľom zvýšenia ich biodiverzity:

  • obnova porastov - podpora a ochrana prirodzeného drevinového zloženia - doplňovanie ťažšie obnoviteľných cieľových drevín (jedľa, dub) a ich následná ochrana proti zveri oplocovaním
  • jemnejšie, prírode blízke spôsoby obnovy porastov - mozaiková obnova lesa jednotlivým/skupinovým výberom na malých plochách do 0,2 ha, s cieľom formovania viacetážových (výškovo štruktúrovaných) lesných porastov
  • ponechanie kvalitných, živých stromov na dožitie (budú zdrojom genofondu pre prirodzenú obnovu, zázemím pre pestrú paletu živočíchov (vtáctvo, hmyz,...)
  • ponechanie hrubého mŕtveho dreva v lesných porastoch - obohacujúceho kvalitu a biodiverzitu lesnej pôdy, mikroorganizmov
  • výchova mladých lesných porastov - včasné intenzívne zásahy - prerezávky, prečistky, podporujúce prirodzené drevinové zloženie a vhodnú štruktúru porastov

Zoznam noviniek: