Poslanie a ciele podniku

Poslaním podniku je zachovanie a zveľaďovanie lesného majetku mesta Košice pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia. Krédom podnikateľskej činnosti je dosahovanie maximálnych hospodárskych úžitkov v symbióze s umocňovaním plnenia verejno-prospešných funkcií lesa.

Poslanie podniku je premietnuté do cieľov, ktorými sú:

  • spokojnosť a dôvera zákazníkov ako výsledok budovania korektných a stabilných vzťahov so zákazníkmi napĺńaním ich potrieb
  • spokojnosť a lojalita zamestnancov sprevádzaná korektnými vzájomnými vzťahmi ako odraz starostlivosti o ich odborný a osobnostný rast, vytvárania vhodných pracovných podmienok a motivačného prostredia
  • spoločensky a enviromentálne zodpovedné hospodárenie v lesoch na požadovanej profesionálnej úrovni v súlade s legislatívou
  • trvalá prosperita podniku vedúca k zhodnocovaniu majetku mesta a uspokojovaniu očakávaní akcionárov
  • v širšom kontexte prispievať k rozvoju regiónu a lesníckej profesie a k jej vyššiemu spoločenskému hodnoteniu