Chránené územia

Stredné Pohornádie

Dňa 14.júla 2004 bolo vyhlásené ako územie európskeho významu z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu výnosom ministerstva životného prostredia SR č.3/2004 na výmere 7275,58 ha.Z toho viac ako polovica územia je v užívaní Mestských lesov Košice, a. s. Rozprestiera sa v katastrálnych územiach: Kostoľany n. Hornádom, Košická Belá, Malá Lodina, Sokoľ, Veľká Lodina, Košické Hámre, Ružín, Kavečany, Črmeľ. Územie je zaradené v stupňoch ochrany prírody 2-5- podľa stupňa významu. Jeho súčasťou sú aj Národné prírodné rezervácie: Humenec, Vozárska, Bokšov, Sivec a prírodná rezervácia Vysoký vrch.

Zoznam biotopov európskeho významu:

 • lipovo-javorové sutinové lesy – 9180
 • subpanónske travinnobylinné porasty – 6240
 • nížinné a podhorské kosné lúky – 6510
 • karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou – 8210
 • neprístupné jaskynné útvary – 8310
 • kyslomilné bukové lesy – 9110
 • suchomilné travinno-bylinné a krovité porasty na vápnitom podloží – 6210
 • vápnomilné bukové lesy – 9150
 • reliktné vápnomilné borovicové a smrekové lesy – 91Q0
 • lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 91E0
 • teplomilné panónske dubové lesy – 91H0
 • pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch – 6110
 • nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinn. stupňa – 8160
 • dealpínske travinno-bylinné porasty – 6190
 • dubovo-hrabové lesy lipové – 9170
 • bukové a jedľové kvetnaté lesy – 9130

Zoznam druhov európskeho významu:

 • kosatec bezlistý uhorský
 • poniklec slovenský
 • poniklec veľkokvetý
 • fúzač veľký
 • spriadač kostihojový
 • vlk dravý
 • vydra riečna
 • netopier obyčajný
 • netopier brvitý
 • netopier pobrežný
 • netopier ostrouchý
 • netopier veľkouchý
 • uchaňa čierna
 • podkovár malý
 • podkovár veľký

Navrhované opatrenia týkajúce sa lesných biotopov:

Odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny

Odstraňovanie inváznych druhov rastlín

Úprava a budovanie nových hniezd a hniezdnych biotopov vtáctva

Usmerňovanie návštevnosti územia

Zvyšovanie rubnej doby

Predlžovanie obnovnej doby

Šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, ...)

Zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy

Zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov


Rezervácie na území Mestských lesov Košice

Národná prírodná rezervácia Vozárska Výmera: 76,63 ha; K. ú.: Ružín
Vyhlásená : v r.1966
Charakteristika
Slovenské Rudohorie - údolie Hornádu, 500 až 738 m n. m., JZ svahy, 10-15°.
Flóra
V zachovalom poraste pôvodného druhového zloženia ja základnou drevinou Fagus silvatica, prítomná je Abies alba, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Tilia platyphylla subsp. euplatyphylla. Podrast charakterizujú druhy bukového vegetačného stupňa: Carex silvatica, Lamium galeobdolon, Salvia glutinosa, Mercurialis perennis, Rubus caesius a i.

Ochranárske zameranie
Ochrana západných úbočí Spáleného vrchu, ktoré sú budované skrasovatenými jurskými vápencami Čiernej hory s prirodzenými bučinami a jedľo-bučinami. NPR tvorí nadzemné ochranné pásmo CHPV Veľká ružínska jaskyňa. Ochranné pásmo NPR sa tiahne v šírke 100 m po obvode lokality NPR.

Využíva sa ako výskumný objekt pre potreby lesného hospodárstva.


Národná prírodná rezervácia BokšovVýmera: 146,71 ha; K. ú.: Veľká Lodina

Vyhlásená: r.1954,novelizovaná r.1988

Charakteristika

Slovenské Rudohorie (Spišská časť) - hrebeň Ostrého Hradu a SV vápencové svahy strmo (25-40°) klesajúce do údolia Hornádu v rozpätí 350-810 m n. m.

Flóra

V prírodnej rezervácii sa zachoval najsevernejší výskyt Cotinus coggygria, ako zvyšok predchádzajúcich teplých období. Lesné porasty vytvára Fagus silvatica, vtrúsene Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Quercus pubescens, Fraxinus ornus a i. Pozoruhodný je výskyt mediteránnej mušky Calophyarhois z rodu Homoptera, ktorá svoju existenciu viaže na prítomnosť Cotinus coggygria.

Ochranárske zameranie

Ochrana severných svahov vápencovej Holice prechádzajúcich do bralnatého hrebeňa s teplomilnými skalnými biocenózami. Okrem množstva zákonom chránených druhov rastie tu tiež skumpa vlasatá.


Národná prírodná rezervácia HumenecVýmera: 86,08 ha; K. ú.: Veľká Lodina

Vyhlásená:r.1953, novelizovaná r.1988

Charakteristika

Čierna Hora - široký oblý svah, sklon 20-30°, JZ až JV 460-613 m n. m., vápenec.

Flóra

V porastoch prevláda Fagus silvatica nad Quercus petraea. Obe dreviny pochádzajú prevažne z výmladkov, ako primiešanina sú: Carpinus betulus, Quercus pubescens, Quercus cerris, Fraxinus ornus, Acer pseudoplatanus. V lesnom podraste a na lesostepných riedinách rastú: Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Sesleria calcaria, Aster linosyris, Festuca duriuscula, Festuca pseudodalmatica, Betonica officinalis, Calamintha clinopodium, Teucrium montanum, Potentilla arenaria, Poa nemoralis, Melitis melisophylum. Viaceré druhy tu dosahujú najsevernejší výskyt na východnom Slovensku.

Ochranárske zameranie

Ochrana spoločenstiev dubín s dubom plstnatým, dubom cerovým, jaseňom mannovým , jasencom bielym s výskytom zákonom chránených a viacerých teplomilných druhov rastlín na severnej hranici ich rozšírenia.


Národná prírodná rezervácia SivecVýmera: 169,79 ha; K. ú.: Košická Belá

Vyhlásená:v r.1954, novelizovaná v r.1988

Charakteristika

Slovenské Rudohorie (Spišská časť) - geomorfologicky nápadné vápencové bralo vypínajúce sa z hlbokého údolia Hornádu nad Ružínskou priehradou v nadmorskej výške 781 m so strmými 30-45° svahmi porastenými lesom. Územie NPR Sivec sa nachádza v orografickom celku Čierna hora, v katastrálnom území Košická Belá, po pravej strane cesty Košické Hámre - Malá Lodina. Z vrcholu brala ako výraznej dominanty krajiny je prekrásny pohľad do hlbokej doliny Hornádu.

Flóra

Lesné porasty sú typologicky zaradené do lesných typov: typická bučina (Fagetum typicum), holá bučina (Fagetum pauper), vápencová bučina (Fagetum dealpinum), lipová javorina (Tilieto-Aceretum) a vápencová borina (Pinetum dealpinum). Zmiešanie drevín tvoria Fagus silvatica, Quercus petraea, Abies alba; primiešané sú Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia platyphylla ssp. grandifolia, Larix decidua, ojedinele Quercus pubescens a Taxus baccata. V krovinatom poschodí rastú Sorbus torminalis, Sorbus aria, Spiraea media, Rhamnus cathartica, Euonymus verrucosa, Grossularia uva-crispa. Floristicky osobitou je bohatá a pestrá hrebeňová časť vlastného vrcholu, kde rastie aj Waldsteinia ternata (najsevernejší výskyt na Slovensku). Vrcholové skalné bralo je dávno známe svojou neobyčajne bohatou a pestrou flórou rázu horského, dealpinského, prealpinského a výslovne teplomilného, vytvárajúceho mozaiku skalných fytocezón a spoločenstiev s ostrevkou vápnomilnou (Sasleria calcaria) a kostravkou sivou (Festuca glauca).

Ochranárske zameranie

Ochrana prirodzených spoločenstiev bučín a suťových javorín s bohatým podrastom horskej a teplomilnej flóry.


Národná prírodná rezervácia BujanovVýmera: 88,17 ha; K. ú.: Ružín

Vyhlásená:v r. 1966

Charakteristika

Čierna Hora - údolie Hornádu, JV až JZ svahy 15-25°, 575-765 m n. m., rula.

Flóra

Je to jedna z najvýznamnejších lokalít Quercus petraea na Slovensku, s mimoriadne kvalitnou stromovou zásobou. Z ďalších drevín sú prítomné Fagus silvatica, Carpinus betulus, cenné listnáče a sporadicky Abies alba, Picea excelsa. Prírodná rezervácia je významným objektom pre porovnávacie štúdium lesa s prevahou duba a buka ako aj vplyvu dreviny na pôdu a porastovú mikroklímu.

Ochranárske zameranie

Ochrana mimoriadne produktívnych porastov duba zimného so zmiešanou teplomilnou a horskou flórou. Ochranné pásmo v šírke 100 m po obvode NPR.Objekt je určený pre lesnícky vedecký výskum.