Pravidlá pre poskytovanie darov Mestské lesy Košice a.s..

Mestské lesy Košice a.s. prispievajú formou finančných a vecných darov – vlastných výrobkov a služieb predovšetkým na verejno-prospešné účely, prednostne charitatívnej povahy na podporu sociálne znevýhodnených skupín, na rozvoj a zachovanie kultúrnych hodnôt, športu, vzdelávania a vedy, na podporu komunálnej sféry, na ochranu a zveľaďovanie životného prostredia a dobrovoľnícku činnosť. Prioritne je podpora adresovaná subjektom sídliacim a podujatiam organizovaným v územnej pôsobnosti podniku. Doplnkovo sú podporované tiež aktivity a podujatia, ktoré súvisia s predmetom činnosti spoločnosti a slúžia na šírenie jej dobrého mena. Celkový ročný rámec darov je vyčlenený v podnikateľskom zámere schválenom akcionárom spoločnosti.

1. Poslanie darcovstva

Hlavným poslaním darcovstva podniku je podpora uvedených verejno-prospešných neziskových aktivít, ktoré skvalitňujú život obyvateľov regiónu a objektívne nemajú k dispozícii dostatočné zdroje finančných prostriedkov.

2. Cieľ poskytovania darov

Cieľom darcovstva je adresné poskytnutie finančných prostriedkov alebo vecných darov priamo konkrétnemu prijímateľovi na preukázateľný účel bez ďalšieho sprostredkovania.

3. Prijímatelia darov

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, športový klub, športový zväz, občianske združenie, nezisková organizácia, škola, obec, mesto, sociálne zariadenie, príspevková organizácia. Projekt podporený v rámci darcovstva nesmie byť v zásade uskutočňovaný za účelom dosiahnutia zisku.

4. Schvaľovanie žiadostí o poskytnutie daru

Potenciálni prijímatelia sa uchádzajú o podporu (dar) formou písomnej žiadosti s jednoznačnou identifikáciou subjektu (názov, sídlo, IČO, oprávnení zástupcovia, bankové spojenie, e-mail, telefón), špecifikáciou účelu a formy požadovanej podpory. Žiadosti o dary budú zapísané do zoznamu žiadateľov o dar. Posudzovanie žiadostí bude vykonávané spravidla raz mesačne na porade vedenia spoločnosti. Všetky dary môžu byť poskytnuté len na základe Darovacej zmluvy, v ktorej sa príjemca zaväzuje, že poskytnutý dar použije výlučne na účel uvedený v zmluve a pričom dar nebude použitý na akékoľvek komerčné účely.

5. Vybavenie žiadosti a poskytnutie daru

V prípade schválenia daru bude žiadateľ bezodkladne vyrozumený. Rozhodnutie o priznaní daru bude zaznamenané v zápise z porady vedenia. Po schválení výšky, resp. objemu poskytnutého daru bude vypracovaná darovacia zmluva, ktorá bude zaslaná obdarovanému na podpis. Po podpísaní zmluvy bude dar poskytnutý v súlade so zmluvnými podmienkami. Na poskytnutie daru nie je právny nárok. Spoločnosť si vyhradzuje právo písomne neodpovedať na podanú žiadosť.

Prehľad poskytnutých darov obchodnou spoločnosťou Mestské lesy Košice a.s..

Prehľad poskytnutých darov rok 2022

Prehľad poskytnutých darov rok 2021

Prehľad poskytnutých darov rok 2020. - TU

Prehľad poskytnutých darov rok 2019. - TU

Prehľad poskytnutých darov rok 2018. - TU

Prehľad poskytnutých darov rok 2017. - TU

Prehľad poskytnutých darov rok 2016. - TU

Prehľad poskytnutých darov rok 2015. - TU

Prehľad poskytnutých darov rok 2014. - TU