MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s.Poslaním podniku je zachovanie a zveľaďovanie lesného majetku mesta Košice pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia. Krédom podnikateľskej činnosti je dosahovanie maximálnych hospodárskych úžitkov v symbióze s umocňovaním plnenia verejno-prospešných funkcií lesa. ZOBRAZIŤ VIAC

Životné prostredie a ochrana prírody

Za základne atribúty ochrany lesa pokladáme intenzívnu výchovu, prirodzenú obnovu, hygienu lesa, štrukturované rôznorodé a rôznoveké porasty.

Cesta prírode blízkeho a trvalo udržateľného obhospodarovania lesa je aj cestou stability a ekonomickej efektívnosti. Je to cesta na ktorej stoja ľudia- lesníci, presvedčení o jej správnosti. Je to cesta návratu k prírode cez dokonalé poznanie prírodných procesov a zákonitostí. Prvoradá je prevencia, predchádzanie a minimalizácia dopadov nepriaznivých biotických a abiotických vplyvov. V takej vidieckej krajine akou Slovenská republika je má odolnosť, stabilita a trvalosť lesných ekosystémov významný ekonomický vplyv a sociálny rozmer v samotnom rozvoji vidieka. Trvalo udržateľné a prírode blízke obhospodarovanie lesa je nielen neodmisliteľná súčasť pestovanie, ťažby či ochrany lesa ale aj lesníckej politiky.  

Chránené územia Protipožiarne vodné nádrže
Osobnitného určenia 83% OSOBITNÉHO URČENIA 83%
Hospodárske 2% HOSPODÁRSKE 2%
Ochranné 15% OCHRANNÉ 15%