Protipožiarne vodné nádrže

Výstavba protipožiarných vodných nádrží je opatrenie, ktoré je súčasťou protipožiarnej prevencie. Protipožiarna prevencia je významnou súčasťou opatrení na obnovu produkčného potenciálu lesov Slovenska, obsiahnutých v koncepcii rezortu pôdohospodárstva na roky 2007 - 2013 a je v súlade aj s kľúčovým opatrením 9 Akčného plánu EÚ v oblasti lesného hospodárstva KOM (2006) 302 z 15. júna 2006.

Opatrenia navrhované v rámci protipožiarnej prevencie vychádzajú z ustanovení § 28 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších a je plánované realizovať ich v lesných oblastiach a podoblastiach s vysokým, resp. stredným stupňom ohrozenia požiarmi, ktoré sú taxatívne stanovené vo vyhláške MP SR č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa.

Protipožiarna vodná nádrž Čermeľ - Baba

Predmetom navrhovanej stavby je vybudovanie protipožiarnej nádrže na prítoku Čermeľského potoka s názvom Čierna dolina v lokalite Čermeľ Baba. Vodný tok Čermeľský potok tvorí hranicu medzi geomorfologickými celkami Čierna Hora na východe a Volovské vrchy na západe, pramenná oblasť leží v Čiernej Hore, kým dolný tok s ústim v Košickej Kotline.
Z hľadiska stupňa ohrozenia požiarom dotknutá lokalita Čermeľ patrí do skupiny A - lesných oblastí s vysokým stupňom ohrozenia požiarom.


Protipožiarna vodná nádrž Košická Belá - Potoky

Predmetom navrhovanej stavby je vybudovanie protipožiarnej vodnej nádrže na toku s názvom Kovaľov v lokalite Košická Belá Potoky, patriacej do k.ú. Vyšný Klátov. Z hľadiska stupňa ohrozenia požiarom dotknutá lokalita Potoky patrí do skupiny A - lesných oblastí s vysokým stupňom ohrozenia požiarom.
Návrh technického riešenia spočíva vo vybudovaní malej vodnej nádrže za účelom akumulácie vody na protipožiarne účely. Nádrž bude vybudovaná priamo na toku Kovaľov. Pravý prítok, ktorý je odvedený popred hrádzu má názov Hámorská dolka. Technické riešenie bolo zvolené tak, aby bol zásah do prírodných pomerov čo najšetrnejší.

  • Zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v platnom znení, Protipožiarna vodná nádrž Košická Belá - Potoky
  • Protipožiarna vodná nádrž Košická Belá - potoky - doplnenie zámeru
  • Rozhodnutie OU-KS-OSZP 2014/01978 z 30.1.2014
  • Situácia v mierke katastrálnej mapy, protipožiarna vodná nádrž Košická Belá - Potoky
  • Situácia širších vzťahov, protipožiarna vodná nádrž Košická Belá - Potoky