Ing. Julián Tomaštík, PhD. laureátom Ceny prof. Štefana Korpeľa za rok 2024:

Lesnícky život spätý s Mestskými lesmi Košice
„Cena prof. Štefana Korpeľa“ za rok 2024 pre Juliana Tomaštíka

Dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene udeľuje každoročne Cenu prof. Štefana Korpeľa lesníkom, obhospodarovateľom alebo majiteľom lesov za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri obhospodarovaní lesov v zmysle zásad Pro Silva, za prácu pri prezentácií a propagácií týchto lesov a za zodpovedný a príkladný postoj a vzťah ku zvereným, takto obhospodarovaným lesom pre nasledujúce generácie. Viac o ocenení https://lf.tuzvo.sk/sk/kuratorium-ceny-prof-korpela

Ing. Julian Tomaštík, PhD. spojil celý svoj profesijný život s lesníctvom. So zanietením uplatňoval a šíril vo svojej manažérskej a lesníckej praxi idey prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (PBHL), či už na pozícii dlhoročného riaditeľa Mestských lesov Košice a.s. (1993-2011), vedúceho Polesia Lesopark (2011-2018), predsedu Dozornej rady Mestských lesov Košice a.s. (2019-2023). Bolo to aj v čase, keď koncepcia prírode blízkeho pestovania lesa nebola ešte ukotvená v legislatíve SR. Každoročne inicioval a spoločne s kolegami pripravoval na pôde ML Košice odborné semináre a konferencie, lesnícke dni Pro Silva na aktuálne, praktické témy hospodárenia v lesoch. Tie výrazne prispeli k výmene nových poznatkov a skúseností pri ich aplikovaní v lesníckej praxi, a to nielen medzi zamestnancami Mestských lesov Košice, ale aj medzi lesníkmi zo štátneho, neštátneho sektora, štátnej správy a iných organizácii.

Julian Tomaštík sa podieľal tiež na zhodnotení stavu a vývojových procesov v NPR Bujanovská dubina, ktoré zaznamenal vo svojej dizertačnej práci „Štruktúra, textúra, produkcia a regeneračné procesy NPR Bujanovská dubina“ (TOMAŠTIK, 2011).

Významnou mierou sa tiež autorsky podieľal na vydaní publikácií o histórii a súčasnosti košických lesov:

- Mestské lesy Košice na prelome tisícročí ( ML Košice s.r.o., 2003)

- Zaujímavosti y košických lesov ( ML Košice a.s., 2008)

Julian Tomaštík oslávil začiatkom tohto roka aj významné životné jubileum. K oceneniu srdečne blahoželáme v mene všetkých súčasných aj bývalých zamestnancov ML Košice a želáme naďalej pevné zdravie a ešte veľa síl pri odovzdávaní svojich bohatých skúseností a šírení dobrého mena lesníckeho stavu.

Ďalšie informácie aj na:

https://www.lesmedium.sk/.../ing-julian-tomastik-phd...

Vyjadrenie Ing. Juliana Tomaštíka:

Vážený pán riaditeľ, ctení bývalí a súčasní pracovníci Mestských lesov Košice,

dekan Lesníckej fakulty TU vo Zvolene mi pri príležitosti Mesiaca lesov 2024  udelil Cenu profesora Štefana Korpeľa za výsledky pri obhospodarovaní lesov podľa zásad Pro Silva, prezentáciu a propagáciu štruktúr týchto lesov a zodpovedný prístup k obhospodarovaniu lesov pre budúce generácie.

Uvedomujem si, že toto ocenenie patrí všetkým mojim spolupracovníkom v Mestských lesoch Košice ,a to bývalým aj súčasným, ktorí prispeli v rámci svojich možností a kompetencií k naplneniu ideí tohto ocenenia.

Osobitne ďakujem lesným hospodárom, lesníkom a ostatným pracovníkom, ktorí priamo alebo nepriamo podporili spôsoby prírode blízkeho hospodárenia podľa zásad Pro Silva. Osobitne chcem vyzdvihnúť spoluprácu Petra Šišku, Ľubomíra Juhása, Miroslava Tökölyho, Jozefa Oberhausera, Petra Garlathyho a ďalších pracovníkov lesných správ a ústredia a tiež tímy mojich nástupcov Tibora Rótha a Františka Beliho.

Ocenenie je úspechom 30 ročnej novodobej histórie Mestských lesov Košice.

Myslím, že princípy hospodárenia podľa zásad Pro Silva dokázali zachovať košické lesy vo svojej jedinečnosti, pomáhajú rozvinúť lesnícky potenciál k tvorivejšiemu prístupu k hospodáreniu a napomohli vyváženému prístupu predstaviteľov Mesta Košice, návštevníkov lesa a ochrancov prírody pri akceptovaní udržateľného hospodárenia v Mestských lesoch Košice.

So záujmom sledujem kroky mestských lesníkov i v dôchodkových rokoch a teším sa každému vášmu úspechu.

Lesu zdar!

Zoznam noviniek: