Rozsah a členenie územia

Mapa: TU

Mestské lesy Košice a.s. hospodária na lesnom majetku mesta Košice, ktorý patrí k najväčším lesným majetkom v neštátnom vlastníctve v strednej Európe. Jeho výmera je 19 432 ha lesnej pôdy a z toho 18 894 ha predstavujú lesné porasty.

Poloha územia:

Toto územie sa rozprestiera na východnom okraji Slovenského Rudohoria, v podoblasti Čiernej hory a Volovských vrchov a v časti Košickej kotliny. Lesy bezprostredne susedia s mestom a obopínajú ho z východnej, severnej aj západnej časti. (viac mapa) Najvzdialenejšie porasty sa nachádzajú na sever od Košíc pri Margecanoch (cca 35 km).

Výškové pomery:

Z vertikálneho pohľadu lesné porasty siahajú od nadmorskej výšky cca 200 metrov (v okolí Hrašovíka) až do 1200 metrov (pod Kojšovskou hoľou).

Drevinové zastúpenie:


Plošné zastúpenie drevín v %

Kategórie lesov:

V súčasnosti je dominantnou kategóriou lesa na tomto území sú lesy osobitného určenia. Ich zastúpenie je 83% a to hlavne ako lesy :

  • prímestské , kde patrí územie lesoparku
  • lesy v chránených územiach
  • lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov

Hospodárske lesy zaberajú 2% územia a ochranné lesy 15%

Hospodárske členenie:

Z hľadiska vyšších hospodársko-úpravníckych jednotiek je lesný majetok mesta Košice rozdelený do nasledovných lesných užívateľských celkov ( LUC ):

LUC Výmera (ha) Platnosť LHP (roky)
Lesopark 2 169,92 2019-2028
Kostoľany 1 997,17 2019-2028
Čermeľ 1 955,44 2019-2028
Jahodná 2 148,49 2019-2028
Košická Belá 2 056,20 2019-2028
Opátka 1 949,70 2019-2028
Malá Lodina 2 703,87 2014-2023
Ružín 2 720,08 2014-2023
Kojšov 1 853,34 2014-2023
Spolu: 19 554,21