FSC® FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®(FSC-C119613)

(LESNÁ DOZORNÁ RADA)

FSC je medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1993 na podporu enviromentálne správneho, sociálne prospešného a ekonomicky výnosného hospodárenia vo svetovom lesníctve. Vznikla z podnetu environmentálnych skupín ako sú: Svetový fond pre prírodu, Priatelia zeme a ostatné ...

Dôvodom jej vzniku bolo pokračujúce drancovanie prevažne tropických lesov a neschopnosť vlád prijať pravidlá na ich záchranu.

Význam, ciele a charakteristika certifikácie lesov:

 • Certifikácia ako podporný trhový nástroj na zlepšenie obhospodarovania lesa
 • Prírode blízke obhospodarovanie lesa
 • Ekonomicky zdravý lesnícky sektor je dobrý pre samotný les
 • Certifikácia je trhovým nástrojom, ktorým sa odmeňuje kvalitné obhospodarovanie lesa
 • Nezávislé certifikovanie treťou stranou podporuje dobrovoľnosť procesu
 • Je užitočným nástrojom, kde trh oceňuje dobrý environmentálny výkon
 • Pomôže získať prístup na dobré trhy, kde je dopyt po certifikovanom dreve
 • Demonštruje záväzok ku kvalite, sociálnym a environmentálnym hodnotám

Predpoklad, že certifikácia lesa zmierni nepriaznivé tendencie vzťahov LH a drevospracujúceho priemyslu, pretože ich spoločnou snahou by malo byť presadiť sa v konkurencii. Budúcnosť patrí firmám orientujúcim sa na zákazníkove hodnoty a budujúcim lojalitu zákazníka k firme a firmy k zákazníkovi.

Mestské lesy Košice a.s. sa usilujú o trvalo udržateľný spôsob obhospodarovania lesov s dôrazom na rozvoj verejnoprospešných funkcií lesov a na produkciu kvalitnej drevnej hmoty.

10 PRINCÍPOV FSC

 1. Dodržiavanie národnej, medzinárodnej legislatívy a princípov FSC
 2. Vlastnícke a užívateľské práva a povinnosti
 3. Práva pôvodných obyvateľov
 4. Vzťahy k miestnemu obyvateľstvu a práva pracovníkov
 5. Úžitky z lesa
 6. Vplyv na životné prostredie
 7. Hospodársky plán
 8. Monitoring a hodnotenie
 9. Starostlivosť o lesy s vysokou ochranárskou hodnotou
 10. Plantáže


Cieľom certifikácie Mestských lesov Košice a.s. je demonštrovať, že naše lesy sú obhospodarované v súlade s medzinárodne uznanými zásadami a princípmi Forest Stewardship Council (FSC).

Uvítali sme iniciatívu Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov (GRZVNL) so sídlom v Rožňave, ul. Šafárikova č. 71, ktoré pripravovalo skupinovú schému certifikácie lesa (SSCL), pre svojich členov. Aktívne sme sa zapojili do pracovnej skupiny a podieľame sa na zosúladení princípov FSC s našou legislatívou s cieľom uspieť v roku 2004 v externom záverečnom audite a získať certifikát FSC.

Od 28.10. 2004 do 31.12.2008 boli Mestské lesy Košice a.s. držiteľmi certifikátu SW-FM/COC – 1346/A

Od 13.1. 2009 do 13.1.2014 boli Mestské lesy Košice a.s. držiteľmi certifikátu SGS-FM/COC – 005692/A

Od 14.1.2014 sú Mestské lesy Košice a.s. držiteľmi certifikátu SGS-FM/COC - 010104

Od 13.1.2019 sú Mestské lesy Košice a.s. držiteľmi certifikátu SGS-FM/COC-010104

Od 31.10.2022 sú Mestské lesy Košice a.s. držiteľmi certifikátu SGSCH-FM/COC-010104
.
Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice

VYHLÁSENIE

Mestské lesy Košice a.s. vyhlasujú, že sa zaväzujú dodržiavať princípy a kritériá stanovené certifikačnou schémou FSC na lesnom majetku mesta Košice

Ing. František Beli

predseda predstavenstva

V súlade s princípom verejnej dostupnosti a informovanosti o lesnom majetku mesta Košice a jeho hospodárskom využívaní poskytujeme nasledovné údaje:

Výpis zo súhrnného lesného hospodárskeho plánu

ha

m3

Výmera lesných porastov

19 030,31 x

Zásoba celkom

x 5 486 890

Ťažba celkom

x 887 064

- obnovná

x 749 423

- výchovná

x 137 641

Prečistky

2 477,59 x

Obnova lesa

1 600,55 x

- z toho očakávané zmladenie

1 473,37 x

.

LC Výmera lesných pozemkov [ha] Výmera lesných porastov [ha] Platnosť PSL
Lesopark 2 169,92 2 061,98 2019-2028
Kostoľany 1 997,17 1 976,54 2019-2028
Čermeľ 1 955,44 1 920,70 2019-2028
Jahodná 2 148,48 2 093,97 2019-2028
Košická Belá 2 056,20 2 001,25 2019-2028
Opátka 1 949,70 1 907,95 2019-2028
Malá Lodina 2 703,87 2 627,52 2014-2023
Ružín 2 720,08 2 615,38 2014-2023
Kojšov 1 853,34 1 825,02 2014-2023
Spolu 19 554,21 19 030,31

.

Zastúpenie kategórií lesov [ha]
LC/Polesie Hospodárske Lesy osob. určenia Ochranné lesy Suma
Lesopark 0 1 975,20 86,78 2 061,98
Kostoľany 255,57 1 591,66 129,31 1 976,54
Čermeľ 0 1 765,79 154,91 1 920,70
Jahodná 25,39 2 058,67 9,91 2 093,97
Košická Belá 6,30 1 816,40 178,54 2 001,25
Opátka 13,94 1 479,22 414,79 1 907,95
Malá Lodina 0 2 120,02 507,50 2 627,52
Ružín 0 1 790,55 824,83 2 615,38
Kojšov 314,30 965,01 545,71 1 825,02
Výmera [ha] 615,50 15 562,53 2 852,28 19 030,31
[%] 3,23 81,78 14,99 100,00

.

Podkategórie lesov osobitného určenia
Lesy osob. určenia U/a U/c U/e
Ochrana vody Rekreácia Ochrana prírody Suma
Výmera [ha] 326,47 4 487,87 10 748,19 15 562,53
Pomer k U [%] 2,10 28,84 69,06 100,00
Pomer celkovo [%] 1,72 23,58 56,48 81,78

.

Sumárne údaje za celú výmeru za rok 2019 ( nové sumárne údaje k dispozícií v roku 2024):

Kategória lesov Výmera porastu v ha Zásoba porastu v m3 Ročná obnovná ťažba v m3 Ročná výchovná ťažba v m3
Hospodárske lesy (H) 615,50 177 463,00 2 424,00 445,00
Lesy osob. určenia (U) 15 562,53 4 487 047,00 61 286,00 11 256,00
Ochranné lesy (O) 2 852,28 822 380,00 11 232,00 2 063,00
Spolu 19 030,31 5 486 890,00 74 942,00 13 764,00

.

Prírastok:

Prírastok - celkový priemer Prírastok - celkový bežný Ročná priemerná obnovná ťažba
m3 m3/ha m3 m3/ha m3 m3/ha
Ihličnaté 19 611 7,8 19 082 7,6 11 353 4,5
Listnaté 67 115 6,0 57 594 5,1 39 855 3,6
Spolu 86 726 6,3 76 676 5,6 51 208 3,7

Členenie majetku podľa kategórii lesov ( %)

Najvýznamnejšie mimoprodukčné funkcie lesa

Lesy osobitného určenia

 • lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov I. a II. stupňa
 • prímestské lesy z významnou zdravotno-rekreačnou funkciou
 • lesy v chránených územiach
 • časti lesov pod vplyvom imisii


Ochranné lesy

 • ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochranou pôdy

Výsledky monitoringu

Výsledky monitoringu za rok 2007 si môžete pozrieť TU a TU
Výsledky monitoringu za rok 2008 si môžete pozrieť TU a TU
Výsledky monitoringu za rok 2009 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2010 si môžete pozrieť TU a TU
Výsledky monitoringu za rok 2011 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2012 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2013 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2014 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2015 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2016 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2017 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2018 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2019 si môžete pozrieť TU 
Výsledky monitoringu za rok 2020 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2021 si môžete pozrieť TU
Výsledky monitoringu za rok 2022 si môžete pozrieť TU

Lesy s veľkým spoločenským významom:

Základný dokument
Polesie Lesopark
Polesie Kostoľany nad Hornádom
Polesie Čermeľ
Polesie Jahodná
Polesie Košická Belá
Polesie Opátka
Polesie Malá Lodina
Polesie Ružín
Polesie Kojšov