Slobodný prístup k informáciám

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciam 

Kde žiadať o informácie ?

Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 04001 Košice

Ako požiadať o informácie ?

Písomne - na adrese podniku

E-mailom - melesko@meleskosice.sk