Pravidlá predaja majetku

Postup pri predaji nadbytočného majetku:

  1. Nadbytočný dlhodobý majetok ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 5000,- € bez DPH sa ocení na základe znaleckého posudku.
  1. Nadbytočný majetok sa ponúkne podnikom a organizáciám v pôsobnosti mesta Košice.
  1. V prípade nezáujmu zo strany uvedených subjektov sa nadbytočný dlhodobý majetok ponúkne záujemcom formou verejnej súťaže.
  1. Odpredaj dlhodobého majetku je zverejnený formou inzerátu v príslušných médiách/ portáloch/ burzách. Na internetovú stránku obchodnej spoločnosti sa pridajú podmienky verejnej súťaže ako aj výzva na podanie cenovej ponuky k danému odpredávanému majetku.
  1. Uzavretie zmluvy o odpredaji dlhodobého majetku podlieha písomnému súhlasu rozhodnutia jediného akcionára prijatého v zmysle ustanovení § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, číslo spisu : MK/A/2021/09070 zo dňa 2.12.2021 bodu 2. udeľovanie predchádzajúceho písomného súhlasu ods. 2.7.