Lesopark mesta Košice

NAJVÝZNAMNEJŠIE LOKALITY A AKTIVITY V KOŠICKOM LESOPARKU

Prímestské rekreačné lesy pre mesto Košice boli budované už od roku 1960. Štatút lesného parku Košice bol vydaný uznesením rady MsNV v Košiciach č. 953/69. S rozvojom mesta neustále vzniká tlak na rozšírenie hraníc lesoparku.

Najvýznamnejšie lokality košického lesoparku.

Čermeľské údolie
Lokalita je situovaná do údolia Čermeľského potoka nadväzujúceho na obytnú zónu pri Baránku a končiacu na Alpínke. Zóna je prepojená sieťou turistických chodníkov a lesných ciest po pravej i ľavej strane údolia a sezónne aj košickou detskou železnicou. Viac o železnici tu Nevýhodou je frekventovaná cestná komunikácia vedúca z Košíc smerom na Spiš. Priechodnosť a bezpečnosť lokality pre turistov (peších a cyklistov) by mal zabezpečiť cyklistický chodník budovaný medzi štátnou cestou, železnicou a Čermeľským potokom a končiaci na Alpínke. Náročné terénne podmienky a majetkové vzťahy územia postup realizácie stavby spomalili. Chodník zatiaľ končí za areálom Lesnej správy Čermeľ. Okrem pohybových aktivít na turistických chodníkoch umožňuje lokalita vyhliadkovú jazdu železničkou s parným pohonom, aj pohybové aktivity v areáli Rokodromo (horolezecká cvičná skala) a piknikový pobyt v „Areáli zdravia“ (lúka pre pohybové aktivity a hry).

Alpínka
V lokalite sú vhodné podmienky pre pešiu turistiku a cykloturistiku, v ostatnom období, po rekonštrukcii lesnej cesty, aj na korčuľovanie na kolieskových korčuliach. V lokalite začína a končí 25 km dlhá značená cykloturistická trasa vedúca na Findorákovú, Košickú Belú a do záveru Čermeľskej doliny. Oproti výstupnej stanici Detskej železnice, je k dispozícii 1,5 km dlhý „Náučný chodník zvedavých myšiek“ s lesníckou tématikou pre deti predškolského veku a 1. stupňa základných škôl. V lokalite sa nachádzajú aj zariadenia s občerstvením. V hornej časti lokality je situované golfové ihrisko na výmere 14 ha lúk na nive v okolí Čermeľského potoka. Aj keď slúži len úzkej skupine záujemcov, jeho estetická a krajinotvorná funkcia vylepšuje dojem z pobytu v tomto území.


Horný Bankov
Známa turistická lokalita, dostupná MHD a sieťou turistických chodníkov od Baránka, ale tiež aj od sídlisk Terasa a KVP. Je východiskovým bodom pre nástup na cykloturistické trasy smerom na Jahodnú, Lajošku a Kojšovskú hoľu. Pre pobytovú rekreáciu sa využíva oddychové miesto „Pod starými dubmi“, vybavené pre rodinnú rekreáciu stolmi a lavičkami. V areáli sa nachádza neogotická rekonštruovaná kaplnka Nanebovzatia Panny Márie s bohoslužbami v nedeľu. Na lokalitu nadväzujú lesné cesty a chodníky, spájajúce sieť izolovaných funkčných plôch vymedzených pre individuálnu pobytovú rekreáciu piknikovou formou. Udržiavané lúčky vybavené altánkami a stolmi umožňujú rekreáciu rodín alebo skupín rekreantov. Na pozemkoch mimo lesa je k dispozícii mini golf. Žiaľ, v lokalite Horný Bankov neexistujú funkčné stravovacie služby.

Stará bankovská cesta
Promenáda slúžiaca pre pešiu turistiku, cykloturistiku a kolieskové korčuľovanie. Trasa je vybavená oddychovými miestami so stolmi a altánkami. Na trase sa nachádza zrekonštruovaná kaplnka sv. Jána Nepomuckého a blízko nej je niekoľko prameňov s pitnou vodou. Novinkou na trase je „Lesnícky náučný chodník“ so siedmimi stanovišťami, ktoré náučno-populárnou formou oboznamujú návštevníkov s lesníckou činnosťou, lesným prostredím a hospodárením v lese.
Hradová
Významná a veľmi perspektívna lokalita z hľadiska dostupnosti, ale aj atraktívnosti pobytu peších turistov a cykloturistov. V lokalite sa nachádzajú zvyšky Košického hradu z 13. storočia a sieť turistických chodníkov a oddychových miest. V lokalite je vybudovaná Vyhliadková veža Hradová s výhľadom na mesto Košice a široké okolie. Výstupom na vežu sa postupne odkrýva krásna panoráma Košíc, údolia Hornádu a hlavne Čiernej hory a Volovských vrchov.
V lokalite sú vybudované štyri náučné chodníky:

 • Človek a les
 • Lesné dreviny
 • Zvieratká v lese
 • Po stopách Košického hradu

Význam lokality rastie aj v súvislosti s blízkou ZOO v Kavečanoch.

Promenádny chodník Furča – Zelený dvor
Turistický a cykloturistický chodník v dĺžke 3,5 km, s vybavením pre zastávky na oddych a relax je najvyužívanejším miestom pre Sídlisko Dargovských hrdinov. Po povrchovej úprave by bolo možné ho využívať aj na korčuľovanie na kolieskových korčuliach. Promenádny chodník je spojený sieťou zemných chodníkov so sídliskom i s ďalším oddychovým miestom „Tri kríže“, vybaveným oddychovými zariadeniami a ohniskom. Promenádny chodník je často využívaný aj pre športové aktivity organizované Mestskou časťou Dargovských hrdinov a miestnymi školami.

Ťahanovský les
Lokalita je spojená sieťou zemných chodníkov so sídliskom Ťahanovce. Vybavenie lokality stolmi a altánkami umožňuje krátkodobé pobyty a pohybové aktivity obyvateľov sídliska. V budúcnosti je plánované spojenie vyznačenou cykloturistickou trasou cez Krematórium na Zelený dvor a Furču v dĺžke 8 km.

Jahodná
Lokalita košického lesoparku vzdialená od Košíc 18 km. S ostanými časťami Košického lesoparku je spojená turistickými trasami a verejnou cestou. V lokalite sú, okrem možností pre letné turistické aktivity, vytvorené podmienky aj pre zjazdové a bežecké lyžovanie. Jahodná je východiskovým bodom pre turistické trasy do vzdialeného okolia Košíc, smerom na Kojšovskú hoľu cez Prednú holicu, smerom na Sivec cez Pokrivy a tiež v smere na Železnú nad Košickou Belou. K dispozícii je sieť turistických chodníkov a trás na udržiavaných lesných cestách s rôznou povrchovou úpravou.

Hrešná
Východisko turistických trás vedúce z obce Kavečany, ktoré je súčasťou areálu zimných športov. V lete ponúka turistické a cykloturistické trasy vedúce po hlavnom hrebeni k prírodnej rezervácii Vysoký vrch alebo smerom do údolia Čermeľa. V zime sú využívané ako upravené bežecké lyžiarske trasy (3 rôzne dlhé okruhy). Túry sú spojené s nádhernými výhľadmi do údolia Hornádu a Torysy a od lúky Krížna aj s výhľadom na Vysoké Tatry.

V oblasti pasívnej komunikácie využívame Lesopark mesta Košice predovšetkým v nasledovných aktivitách:

 • budovanie náučných chodníkov, ktoré sú zamerané na jednotlivé lesnícke témy, kultúrne a historické aspekty v lese a prípadné problémy. Aktivity prednostne smerujeme k deťom a mládeži a prostredníctvom nich k rodičom a pedagógom.
  • Chodník zvedavých myšiek 1,5 km, 10 panelov
  • Zvieratká v lese 0,6 km, 6 stanovíšť
  • Z histórie Košického hradu 0,4 km, 5 panelov
  • Lesnícky náučný chodník 2,5 km, 7 panelov
  • Človek a les 0,4 km, 3 panely
  • Lesné dreviny 0,4 km, 3 panely
 • informačné panely a tabule
 • mapy územia maľované, klasické
 • informácie o ochrane prírody a histórii Košického hradu na Vyhliadkovej veži Hradová
 • informačné tabule upozorňujúce na požiarne nebezpečenstvo, správanie sa cyklistov na turistických chodníkoch, zákazové a príkazové dopravné značky
 • informácie o FSC certifikácii
 • webová stránka - www.meleskosice.sk
 • bulletiny,
 • propagačné materiály,
 • knižné publikácie: Mestské lesy na prelome tisícročií, 2003
 • Zaujímavosti z košických lesov, 2008
 • publikačná činnosť

Aktívna komunikácia s verejnosťou prebieha v niekoľkých aktivitách počas lesníckych dní v podobe lesnej pedagogiky priamo v lese (areál Alpínka, náučné chodníky, dni otvorených dverí na pracoviskách ústredia a lesných správ, predovšetkým pre žiakov základných škôl.

Mapa okolia TU