Etický kódex Mestské lesy Košice a.s.

TU

PREAMBULA

Mestské lesy Košice a.s.  sú  obchodnou spoločnosťou, ktorá bola založená podľa § 69b Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník), zmenou právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť s účinnosťou od 1.1.2005.

Mestské lesy Košice a.s. sú právnym subjektom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného majetku vo vlastníctve mesta Košice, s cieľom zachovania trvalej udržateľnosti hospodárenia, zveľaďovania majetku, pri súčasnom dosahovaní efektívnosti podnikania a plnenia verejno-prospešných záujmov.

Uvedomujúc si svoje postavenie v spoločnosti prijímajú zodpovednosť za svoje konanie.

Mestské lesy Košice a.s.  deklarujú záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôt a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady  udržateľného rozvoja.

Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a realizáciu ekonomických záujmov Mestských lesov Košice a.s. a je prejavom zodpovednosti voči všetkým subjektom pracovno-právnych a obchodných vzťahov. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech celej spoločnosti.

Dobré meno Mestských lesov Košice a.s.  a dôvera všetkých zainteresovaných patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými Mestské lesy Košice a.s.  disponujú. Ich ochrana je prioritnou úlohou Mestských lesov Košice a.s.  a každého ich zamestnanca.