Objekty Pro Silva ML Košice


1. Objekt Pro Silva - Stará spišská cesta, LC Lesopark

Objekt Stará spišská cesta je vytvorený na ploche 126,89 ha. Nachádza sa v lokalite s výlučným zastúpením HSLT 411-živné bučiny, s dobrou  bonitou a výskytom jedle a duba v materskom poraste i v podraste. Porasty sú lokalizované v lesnej oblasti 28  Volovské vrchy, Čierná  hora, podoblasť A Volovské vrchy. Patria do kategórie lesov osobitného určenia, subkategórie  c- prímestské lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou a rekreačnou funkciou, funkčný typ rekreačný. Lesné porasty sa nachádzajú v I.zóne Košického lesoparku, pri frekventovaných turistických a cykloturistických  trasách Horný Bankov – Alpínka. Trasa Starej spišském cesty je historickou spojnicou Košíc s regiónom  Spiš. V súčasnosti  slúži táto trasa ako promenáda predovšetkým pre turistiku. Je na nej umiestnený Lesnícky náučný chodník.Objekt vzhľadom na niekoľko desaťročí trvajúce jemnejšie, maloplošné hospodárské postupy, sa stáva ideálnym príkladom na demonštrovanie vplyvu týchto postupov na využitie prirodzenej diferenciácie lesných porastov a jej  cieľavedomé zámerné ovplyvňovanie, na vytvorenie vertikálnej a horizontálnej štruktúry porastu, na skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby,  na prevládnutie prirodzenej obnovy s následným výrazným šetrením nákladov na pestovateľskú činnosť. Dôležitým aspektom hospodárenia v tejto lokalite je potreba zachovania estetickej a zdravotne rekreačnej funkcie týchto porastov. Tento zámer je možné realizovať zachovaním pestrosti drevinového zloženia (aj  ihličnanov) a postupného vertikálneho rozvrstvenia porastov. S touto požiadavkou súvisí  potreba dôkladnej poťažbovej úpravy plôch, vrátane zamedzenia erózie na lesných cestách a približovacích linkách.

Projekt : Objekt Pro Silva - Stará spišská cesta


2. Objekt Pro Silva - Horný Bankov, LC Lesopark

Objekt bol vytvorený na ploche 55,83 ha. V lokalite s prevažným zastúpením HSLT 310-svieže dubové bučiny  a 311 – živné dubové bučíny s dobrou  bonitou a výskytom jedle v materskom poraste i v podraste.Tieto kľúčové HSLT zaberajú približne 70 %  územia. Porasty sú lokalizované v lesnej oblasti 28  Volovské vrchy, Čierná  hora, podoblasť A Volovské vrchy. Patria do kategórie lesov osobitného určenia, subkategórie  c- prímestské lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou a rekreačnou funkciou, funkčný typ rekreačný. Lesné porasty sa nachádzajú v I.zóne Košického lesoparku, pri frekventovaných turistických a cykloturistických  trasách Horný Bankov – Široký dol, smerom  na Jahodnú, alebo do  doliny Krigrund.
Lokalita je tvorená väčšinou lesnými porastami vo veku 80 až 130 rokov, s prevládajúcou dlhovekou drevinou dubom. Výskyt jedle v materskom poraste  a jej pomerne dobrá dynamika obnovy pod clonou materského porastu je predpokladom pre zachovanie pomerne zriedkavej kombinácie porastov duba  a jedle  spolu s ostatnými listnatými drevinami.  Tento jav zrejme súvisí  s vhodným typom lesného stanovišťa pre takúto kombináciu drevín.
Výskyt ihličnatej dreviny ( jedle ) zabezpečuje zvýšenie estetickej   a  aj zdravotne rekreačnej  funkcie týchto porastov. Skupiny, prípadne hlúčiky odrasteného prirodzeného zmladenia jedle, po ich uvoľnení štartujú proces vertikálnej diferenciácie porastu, čím je zabezpečená a zvýšená ich ekologická stabilita a odolnosť.  Stav odrasteného zmladenia jedle vyžaduje postupné odcloňovanie jej skupín, prípadne vyspelejších jedincov .V opačnom prípade hrozí postupné chradnutie jedle v podraste.

Projekt : Objekt Pro Silva - Horný Bankov


3. Objekt Pro Silva - Kavečanská cesta, LC Kostoľany

Objekt je vytvorený na výmere 57,22 ha. Nachádza sa v lokalite s prevažným zastúpením HSLT 305-kyslé dubové bučiny, s dobrou bonitou a výskytom duba, buka a hrabu v materskom poraste aj podraste. Porasty sú lokalizované v lesnej oblasti 28 Volovské vrchy, Čierna hora, podoblasť B Čierna hora. Patria do kategórie lesov osobitného určenia, subkategória e - lesy v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu.

Projekt : Objekt Pro Silva - Kavečanská cesta


4. Objekt Pro Silva - Baba, LC Čermeľ

Objekt je vytvorený na ploche 79,86 ha. Nachádza sa v lokalite s výlučným zastúpením HSLT 411 - živné bučiny, s dobrou bonitou a výskytom buka, jedle, hrabu a ojedinelími cennými listnáčmi. Porasty sú lokalizované v lesnej oblasti 28 Volovské vrchy, Čierna hora, podoblasť A Volovské vrchy. Patria do kategórie lesov osobitného určenia, subkategórie e - lesy v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu.
Zámerom na vytvorenie tohto objektu Pro Silva bolo, v zmiešaných porastoch buka s jedľou v 3. vls pri veľmi dobrých podmienkach pre prirodzenú obnovu buka vykonávať obnovu tak, aby primiešaná jedľa dosiahla hrúbkové dimenzie nad 60 cm, zachovala si kvalitu a zároveň, aby nevypadla z možnosti prirodzenej obnovy. U buka a cenných listnáčov dosiahnuť hodnotovým hospodárením kvalitné jedince s dimenziami nad 50 cm.

Projekt: Objekt Pro Silva - Baba


5. Objekt Pro Silva - Ištokova, LC Čermeľ

Objekt je vytvorený na ploche 70,37 ha. Nachádza sa v lokalite s výlučným zastúpením HSLT 411 - živné bučiny, s dobrou bonitou a výskytom buka, jedle, hrabu a ojedinele cennými listnáčmi. Porasty sú lokalizované v lesnej oblasti 28 Volovské vrchy, Čierna hora, podoblasť A Volovské vrchy. Patria do kategórie lesov osobitného určenia, subkategórie e - lesy v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu.
    Zámerom na vytvorenie tohto objektu Pro Silva bolo, v zmiešaných porastoch buka s jedľou v 3. vls pri veľmi dobrých podmienkach pre prirodzenú obnovu buka vykonávať obnovu tak, aby primiešaná jedľa dosiahla hrúbkové dimenzie nad 60 cm, zachovala si kvalitu a zároveň, aby nevypadla z možnosti prirodzenej obnovy. U buka a cenných listnáčov dosiahnuť hodnotovým hospodárením kvalitné jedince s dimenziami nad 50 cm.

Projekt: Objekt Pro Silva - Ištoková


6. Objekt Pro Silva - Lúky, LC Čermeľ

Objekt je vytvorený na ploche 94,84 ha. Nachádza sa v lokalite s prevažujúcim zastúpením HSLT 310 - svieže dubové bučiny, s dobrou bonitou a výskytom duba, buka a borovice. Porasty sú lokalizované v lesnej oblasti 28 Volovské vrchy, Čierna hora, podoblasť B Čierna hora. Patria do kategórie lesov osobitného určenia, subkategórie e - lesy v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu.
Zámerom na vytvorenie tohto objektu Pro Silva bolo, v zmiešaných porastoch buka s dubom v 3. vls pri veľmi dobrých podmienkach pre prirodzenú obnovu buka vykonávať obnovu tak, aby primiešaný dub dosiahol hrúbkové dimenzie nad 50 cm, zachoval si kvalitu a zároveň, aby nevypadol z možnosti prirodzenej obnovy. V bukových častiach porastov dosiahnuť hodnotovým hospodárením kvalitné bukové jedince s dimenziami nad 50 cm.

Projekt: Objekt Pro Silva - Lúky


7. Objekt Pro Silva - Baščanová, LC Jahodná

Objekt je vytvorený na ploche 45,85 ha. Nachádza sa v lokalite s výlučným zastúpením HSLT 411 - živné bučiny, s dobrou bonitou a výskytom buka, jedle, hrabu a ojedinele cennými listnáčmi. Porasty sú lokalizované v lesnej oblasti 28 Volovské vrchy, Čierna hora, podoblasť A Volovské vrchy. Patria do kategórie lesov osobitného určenia, subkategórie e - lesy v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu.
Zámerom na vytvorenie tohto objektu Pro Silva bolo, v zmiešaných porastoch buka s jedľou v 3. vls pri veľmi dobrých podmienkach pre prirodzenú obnovu buka vykonávať obnovu tak, aby primiešaná jedľa dosiahla hrúbkové dimenzie nad 60 cm, zachovala si kvalitu a zároveň, aby nevypadla z možnosti prirodzenej obnovy. U buka a cenných listnáčov dosiahnuť hodnotovým hospodárením kvalitné jedince s dimenziami nad 50 cm.

Projekt: Objekt Pro Silva - Baščanová


8. Objekt Pro Silva - Šímová, LC Košická Belá

Objekt je vytvorený na ploche 140,48 ha. Nachádza sa v lokalite s výlučným zastúpením HSLT 411 - živné bučiny, s dobrou bonitou a výskytom buka, jedle, hrabu a ojedinele cennými listnáčmi. Porasty sú lokalizované v lesnej oblasti 28 Volovské vrchy, Čierna hora, podoblasť A Volovské vrchy. Patria do kategórie lesov osobitného určenia, subkategórie e - lesy v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu.
Zámerom na vytvorenie tohto objektu Pro Silva bolo, v zmiešaných porastoch buka s jedľou v 3. vls pri veľmi dobrých podmienkach pre prirodzenú obnovu buka vykonávať obnovu tak, aby primiešaná jedľa dosiahla hrúbkové dimenzie nad 60 cm, zachovala si kvalitu a zároveň, aby nevypadla z možnosti prirodzenej obnovy. U buka a cenných listnáčov dosiahnuť hodnotovým hospodárením kvalitné jedince s dimenziami nad 50 cm.

Projekt: Objekt Pro Silva - Šímová


9. Objekt Pro Silva - Tolhájska, LC Opátka

Demonštračný objekt PRO SILVA – TOLHAJSKÁ  je vytvorený na ochranu genetickej diverzity a genofondu pôvodných lesných drevín v podmienkach prírode blízkeho lesa. Uplatňovaním základných princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesa a upustením od zaužívaných a doteraz plánovaných hospodárskych postupov spolupôsobíme na vytváraní prirodzených lesných ekosystémov s bohatou horizontálnou a vertikálnou štruktúrou. A práve tento ekosystém sa vyznačuje silnou ekologickou stabilitou, druhovou diverzitou fauny a flóry ako aj celkovou biodiverzitou lesných spoločenstiev. Zavádzanie týchto princípov do lesnej prevádzky si žiada diferencovaný odborný prístup ku každej časti lesa s odlišnými podmienkami, usmerňovanie a zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy s následnou úsporou financií na pestovateľskú činnosť.
Objekt je vytvorený na ploche 66,73 ha. Nachádza sa v lokalite s prevažujúcim zastúpením HSLT 511 - živné jedľové bučiny, s dobrou bonitou a výskytom buka, jedle, smreka a cenných listnáčov. Porasty sú lokalizované v lesnej oblasti 28 Volovské vrchy, Čierna hora, podoblasť A Volovské vrchy. Patria do kategórie lesov osobitného určenia, subkategórie e - lesy v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu.

Projekt: Objekt Pro Silva - Tolhájska


10. Objekt Pro Silva - Fošnerová, LC Lodiná

Objekt je vytvorený na ploche 82,17 ha. Nachádza sa v lokalite so zastúpením  lesných typov, JV časť Fagetum typicum (typická bučina) a SZ časť Querceto fagetum (Dubová bučina) s dobrou bonitou a výskytom hlave buka, jedle, smreka a duba. Porasty sú lokalizované v lesnej oblasti 28 Volovské vrchy, Čierna hora, podoblasť B Čierna Hora. Patria do kategórie lesov osobitného určenia, subkategórie e - lesy v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu.
Zámerom na vytvorenie objektu bolo zachovanie jedle v porastoch s dôrazom na prirodzenú obnovu jedle aj za cenu utláčania buka, ktorý sa zmladzuje živelne a zver ho takmer vôbec neatakuje. V zmiešaných porastoch buka s jedľou v 3.vls pri veľmi dobrých podmienkach pre prirodzenú obnovu buka vykonávať obnovu tak, aby primiešaná jedla dosiahla hrúbkové dimenzie nad 50 cm, zachovala si kvalitu a zároveň, aby nevypadla z možnosti prirodzenej obnovy. Vyberať rubne zrelé a poškodené jedince a v uvoľnených častiach chrániť prirodzené zmladenie jedle proti zveri (chem.ochrana a oplôtky). V bukových častiach porastov dosiahnuť hodnotovým hospodárením kvalitné bukové jedince s dimenziami nad 50 cm. V smrekových častiach včasne spracovávať kalamitu a preriedené podsadené plochy chrániť proti zveri.

Projekt: Objekt Pro Silva - Fošnerová


11. Objekt Pro Silva - Mária Prameň, LC Ružín

Objekt vytvorený na ploche 39,80 ha. Drevinové zloženie je odhadom 100% listnáté 95% BK, 5% JS. Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA - zriadená génová základňa, ochrana genetickej diverzity, zachovanie genofondu určitej dreviny alebo viacerých drevín formou ich prirodzenej obnovy, zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy, využitie viacerých semenných rokov, skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby, vytváranie vertikálnej a horizontálnej štruktúry, cieľavedomé zámerné ovplyvnovanie drevinového zloženia, využitie prirodzenej diferenciácie lesných porastov a jej cieľavedomé zámerné ovplyvňovanie, uplatnenie viacerých obnovných postupov a vzájomné porovnanie ich účinnosti a efektívnosti, lepšie speňaženie drevnej hmoty, šetrenie nákladov na pestovateľskú činnosť a pod.

Projekt: Objekt Pro Silva - Maria Prameň

.

12. Objekt Pro Silva - Aboď, LC Kojšov

Objekt vytvorený na ploche 130,75 ha. Drevinové zloženie je odhadom 60% listnaté (BK, JH, BR,JB) a 40% ihličnaté (SM, JD, SC). Objekt bol vytvorený s cieľom ochrany genetických zdrojov lesov, ktoré sa svojim drevinovým zložením a inými znakmi (zložitosť, výstavba, diverzita, zásoba, mŕtve drevo) približujú charakteristikám prírodných lesov. Prírodný les (prales) je prírodná, lesnícka, kultúrna a krajinotvorná vzácnosť, je nenahraditeľným objektom základného a aplikovaného výskumu, je porovnávacím meradlom miery zmien okolitých lesov antropickými vplyvmi (Korpeľ, 1989, Pralesy Slovenska). Identifikácia, ochrana a zachovanie, alebo zvyšovanie výmery takýchto lesov bola zakotvená v Protokole o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Z.z. č.304/2013 s platnosťou od 21.10.2013.) V objekte s výmerou 130,75 ha navrhujem JPRL č. 354, 356, 357, 368 o výmere 30,78 ha s vekom 140-150 rokov ako územie bez ekéhokoľvek zásahu. Dielce č. 354, 355 357 boli už v rámci certifikácie lesov metódou FSC zahrnuté medzi územia bez úmyselného zásahu v dlhodobom horizonte (referenčné plochy, zoznam z r. 2005).

Projekt: Objekt Pro Silva - Aboď

.

.

13. Objekt Pro Silva - Rovienka, LC Kojšov

Objekt vytvorený na ploche 282,70 ha. Drevinové zloženie listnaté: 52% BK, 4% BR, 1% JH, ihličnaté 23% SM, 17% JD, 2% SC, + 1% ostatné list. + ihl. Objekt Pro Silva Rovienka bol založený s úmyslom zachovania väčšinou pôvodných lesných spoločenstiev s vysokou genetickou hodnotou uplatňovaním zásad prírode blízkeho hospodárenia s cieľom dosiahnuť optimálne plnenie produkčných i mimoprodukčných funkcií lesa, zvyšovať stabilitu a biodiverzitu lesných ekosystémov a zachovať estetiku prírodného prostredia.

Projekt: Objekt Pro Silva - Rovienka