Protipožiarne vodné nádrže Čermeľ a Kamenný potok

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Príloha č.1a - projektová dokumentácia - požiarna nádrž Čermeľ

Príloha č.1b - projektová dokumentácia - požiarna nádrž Kamenný potok

Príloha č.2 - referencie

Príloha č.3 - čestné vyhlásenie PO

Príloha č.4 - čestné vyhlásenie FO

Príloha č.5 - návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č.5a - ponukový rozpočet podľa položiek - požiarna nádrž Čermeľ

Príloha č.5b - ponukový rozpočet podľa položiek - požiarna nárdž Kamenný potok

Príloha č.6a - návrh zmluvy o dielo - požiarna nádrž Čermeľ

Príloha č.6b - návrh zmluvy o dielo - požiarna nádrž Kamenný potok

Zoznam obchodných súťaží:

1 2 3 4 [>]