Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcinárov. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento jediný akcionár.

Do pôsobnosti mestského zastupiteľstva ako valného zhromaždenia v súlade so Štatútom mesta Košice a Obchodným zákonníkom, ako aj v súlade s príslušnými uzneseniami mestského zastupiteľstva v týchto veciach patrí:

zmena stanov

rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné ímanie podľa § 210 a vydanie prioritných, alebo vymeniteľných dlhopisov

voľba a odvolanie členov predstavenstva

voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka

výmenovanie likvidátora spoločnosti

rozhodovanie o premene akcií

rozodovanie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti

rozhodovanie o zlúčení, splynutí ako aj odčlenení spoločnosti

rozhodovanie o schválení predaja časti akcií, alebo všetkých akcií spoločnosti

rozhodovanie o predaji časti, alebo celej spoločnosti


Zápisnica z Valného zhromaždenia 27.06.2019 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 11.06.2020 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 27.05.2021 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 06.05.2022 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 25.05.2023 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 28.05.2024 - TU

Dozorná rada

Mgr. Dominik Karaffa - predseda DR - poslanec MZ v Košiciach

Mgr. Zuzana Slivenská - člen DR - poslanec MZ v Košiciach

Miroslav Špak - člen DR - poslanec MZ v Košiciach

Martin Konečný - člen DR - zamestnanec ML Košice a.s.

Rastislav Nagy - člen DR - zamestnanec ML Košice a.s.

  
Zápisy zo zasadnutia DR

                                 Rok 2020
                                            Zápis I-DR MLKE-25-02-2020 - TU
                                            Zápis II-DR MLKE-15-05-2020 - TU
                                            Zápis III-DR MLKE-19-06-2020 - TU
                                            Zápis IV-DR MLKE-14-09-2020 - TU
                                            
Zápis V-DR MLKE-11-12-2020 - TU

                                 Rok 2021
                                            
Zápis I-DR MLKE-05-03-2021 - TU
                                            Zápis II-DR MLKE-30-04-2021 - TU
                                            Zápis III-DR MLKE-28-06-2021 - TU
                                            Zápis IV-DR MLKE-13-09-2021 - TU
                                            Zápis V-DR MLKE-22-11-2021 - TU

                                 Rok 2022
                                            Zápis I-DR MLKE-14-02-2022 - TU
                                            Zápis II-DR MLKE-02-05-2022 - TU
                                            Zápis III-DR MLKE-27-06-2022 - TU
                                            Zápis IV-DR MLKE-12-09-2022 - TU
                                            Zápis V-DR MLKE-21-09-2022 - TU

                                 Rok 2023
                                            Zápis I-DR MLKE-01-02-2023 - TU
                                            Zápis II-DR MLKE-24-04-2023 - TU
                                            Zápis III-DR MLKE-07-11-2023 - TU

                                 Rok 2024
                                            Zápis I-DR MLKE-20-02-2024 - TU

.

Predstavenstvo - výkonný manažment podniku

Ing. František Beli - predseda predstavenstva, riaditeľ  - životopis

Ing., Bc. Martin Matúš - člen predstavenstva, výrobný námestník - životopis

Ing. Miroslav Zajac, EMBA - člen predstavenstva, ekonomický námestník - životopis