Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcinárov. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento jediný akcionár.

Do pôsobnosti mestského zastupiteľstva ako valného zhromaždenia v súlade so Štatútom mesta Košice a Obchodným zákonníkom, ako aj v súlade s príslušnými uzneseniami mestského zastupiteľstva v týchto veciach patrí:

zmena stanov

rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné ímanie podľa § 210 a vydanie prioritných, alebo vymeniteľných dlhopisov

voľba a odvolanie členov predstavenstva

voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka

výmenovanie likvidátora spoločnosti

rozhodovanie o premene akcií

rozodovanie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti

rozhodovanie o zlúčení, splynutí ako aj odčlenení spoločnosti

rozhodovanie o schválení predaja časti akcií, alebo všetkých akcií spoločnosti

rozhodovanie o predaji časti, alebo celej spoločnosti

Ostatnú pôsobnosť valného zhromaždenia operatívnej povahy vykonáva námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým je schválené rozdelenie pôsobnosti valného zhromaždenia.

Zápisnica z Valného zhromaždenia 21.04.2016 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 05.05.2017 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 11.05.2018 - TU

Dozorná rada

Ing. Juraj Briškár - predseda DR - poslanec MZ v Košiciach

JUDr. Otto Brixi - člen DR - poslanec MZ v Košiciach

MUDr. Ján Sekáč - člen DR - poslanec MZ v Košiciach

Ing. František Beli - člen DR - zamestnanec ML Košice a.s.

Rastislav Nagy - člen DR - zamestnanec ML Košice a.s.

Zápisy zo zasadnutia DR

                                 Rok 2016
                                           
Zápis I-DR MLKE-18-02-2016 - TU
                                            Zápis II-DR MLKE-20-04-2016 - TU
                                            Zápis III-DR MLKE-06-09-2016 - TU
                                            Zápis IV-DR MLKE-13-12-2016 - TU

                                 Rok 2017
                                            Zápis I-DR MLKE-06-04-2017 - TU
                                            Zápis II-DR MLKE-28-09-2017 - TU
                                            Zápis III-DR MLKE-14-11-2017 - TU 
                                            Zápis IV-DR MLKE-12-12-2017 - TU

                                 Rok 2018
                                            
Zápis I-DR MLKE-10-05-2018 - TU
                                            
Zápis II-DR MLKE-20-06-2018 - TU
                                            Zápis III-DR MLKE-10-10-2018 - TU
                                            Zápis IV-DR MLKE-05-12-2018 - TU

Predstavenstvo - výkonný manažment podniku

Ing. Tibor Róth - predseda predstavenstva, riaditeľ  - životopis

Ing. Ivan Timko - člen predstavenstva, výrobný námestník - životopis

Ing. Miroslav Tököly - člen predstavenstva, ekonomický námestník - životopis