Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcinárov. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento jediný akcionár.

Do pôsobnosti mestského zastupiteľstva ako valného zhromaždenia v súlade so Štatútom mesta Košice a Obchodným zákonníkom, ako aj v súlade s príslušnými uzneseniami mestského zastupiteľstva v týchto veciach patrí:

zmena stanov

rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné ímanie podľa § 210 a vydanie prioritných, alebo vymeniteľných dlhopisov

voľba a odvolanie členov predstavenstva

voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka

výmenovanie likvidátora spoločnosti

rozhodovanie o premene akcií

rozodovanie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti

rozhodovanie o zlúčení, splynutí ako aj odčlenení spoločnosti

rozhodovanie o schválení predaja časti akcií, alebo všetkých akcií spoločnosti

rozhodovanie o predaji časti, alebo celej spoločnosti

Zápisnica z Valného zhromaždenia 21.04.2016 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 05.05.2017 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 11.05.2018 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 27.06.2019 - TU
Zápisnica z Valného zhromaždenia 11.06.2020 - TU

Dozorná rada

Mgr. Peter Liba - člen DR - poslanec MZ v Košiciach

JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský - člen DR - poslanec MZ v Košiciach

Ing. Julián Tomaštík, PhD. - predseda DR

Rastislav Nagy - člen DR - zamestnanec ML Košice a.s.

Martin Konečný - člen DR - zamestnanec ML Košice a.s.

Zápisy zo zasadnutia DR

                                 Rok 2017
                                            Zápis I-DR MLKE-06-04-2017 - TU
                                            Zápis II-DR MLKE-28-09-2017 - TU
                                            Zápis III-DR MLKE-14-11-2017 - TU 
                                            Zápis IV-DR MLKE-12-12-2017 - TU

                                 Rok 2018
                                            
Zápis I-DR MLKE-10-05-2018 - TU
                                            
Zápis II-DR MLKE-20-06-2018 - TU
                                            Zápis III-DR MLKE-10-10-2018 - TU
                                            Zápis IV-DR MLKE-05-12-2018 - TU

                                 Rok 2019
                                            Zápis I-DR MLKE-27-02-2019 - TU
                                            Zápis II-DR MLKE-26-04-2019 - TU
                                  
          Zápis III-DR MLKE-26-06-2019 - TU
                                            Zápis IV-DR MLKE-17-09-2019 - TU
                                            Zápis V-DR MLKE-02-12-2019 - TU

                                 Rok 2020
                                            Zápis I-DR MLKE-25-02-2020 - TU
                                            Zápis II-DR MLKE-15-05-2020 - TU

Predstavenstvo - výkonný manažment podniku

Ing. František Beli - predseda predstavenstva, riaditeľ  - životopis

Ing. Adrián Weiszer - člen predstavenstva, výrobný námestník - životopis

Ing. Miroslav Zajac, EMBA - člen predstavenstva, ekonomický námestník - životopis